Weer ab diirub jamono la, séddaliku ci ay ayubés, moom, ayubés, séddaliku ci ay bés. Ci arminaatu weer, ñu di ko wax itam weeri wolof, at mi fukk ak ñaari weer la, te weer yi am limu bés yu wuute.

Yeneen xeeti arminaat yu dul bu weer man nañoo nekk, ci misaal, arminaatu jant

Aminaatu weer

Soppi

Dees na ko wax it weeru wolof

Arminaatu jant

Soppi