Yolaakon (wu-faraas : liquide)

Wikipedia
Wikipedia
Bii jukki ab junj rekk la. Man nga cee duggal sa loxo suqali ko ndeem am nga ci xam-xam ci anam yi Wikipedia taxawal


Karmat ak delluwaay Modifier


Xool it Modifier

Jukki yi ci lonku Modifier

Lëkkalekaay yu biti Modifier

Téerekaay Modifier