Wikipedia
Bii jukki ab junj rekk la. Man nga cee duggal sa loxo suqali ko ndeem am nga ci xam-xam ci anam yi Wikipedia taxawal


Ronald Wilson Reagan (1911-2004): njiitull Diiwaan yu Bennoo yi (1981-1989).

Reagan 1981