Kol-kolu suuf si


Wikipedia
Bii jukki ab junj rekk la. Man nga cee duggal sa loxo suqali ko ndeem am nga ci xam-xam ci anam yi Wikipedia taxawalFr : globe terrestre

Rotating earth (large).gif