Kaledooni-Gu-Bees


Nuweel Kaledooni : Dun Faraas (Géejpeek u Pacifik)

Wikipedia
Wikipedia
Bii jukki ab junj rekk la. Man nga cee duggal sa loxo suqali ko ndeem am nga ci xam-xam ci anam yi Wikipedia taxawal