Kore gu Bëj-saalum wuute gi ci sumb yi

417

modifications