Duni Solomon wuute gi ci sumb yi

368

modifications