Sëriñ Mbay Jaxate wuute gi ci sumb yi

12 octets ajoutés ,  10 at ci ginaaw
 
Bu cér yépp gàntoo def'as lëf jafe
 
Def'as lëf bu yombul am'as lëf jafe
 
Jugal farlu ngir yaa ngi cib lolli yaw
 
Te ab lolli buy wéy am'as lëf jafe
 
Ndegam reere nga'b lolli lollee ngi nii
 
Wér ak dund ak doole lollee jafe
 
Ku sab lolli ñëw nag ba say yëf ne xuss
 
La gën ngay ku yombul, ku maasam jafe
 
Jëfal guddi jëf bëccëg'ak sépp saa
 
Ba koo seeru naa kii jëfam yee jafe
 
Ku def nii ci sab lolli do jeele yëf
 
Bu nooree te doo xaare yewwoo jafe
 
Budul woon ngëméen ak nélaw koofu gis
 
Mi ngiy farlu ngir xam ne lee jëf jafe
 
Bu nit nee lasar, ñépp naa dóotu jug
 
Mu xemmeem a jog jëf té jog jëf jafe
 
Ku jëm cib ja té romb xaalis di wey
 
Bu yeggee di gis yëf ya teg njëg jafe
 
Xarit dëgg ŋooral ci xaalis bi yaw
 
Te kat leegi seerub dërëm sax jafe
 
Ngirug mag akug ràgg ak dee ngi ñëw
 
Bu ñuy yegsi dëf lëf lu bon bon jafe
 
Defal Yàlla as lëf bu mujjee jafe
 
Am as lëf ci Yàllaati gën koo jafe
 
2 337

modifications