Yaraanga’a ngi may yeerook a yedd ak a yunk far - yërëm leen ma saag yées yées na yòqat a ngii di yër

Ba yambar ya far nan tiim ma man may yalang mu yes - ba yòqóolu naa far yòllugar nan ma far ma ber

Te yiiruñ ma may yoppoorlu yërmaande far na jee - ma namp yanaatub ñàqareek yëjji xol bi mer

Te yombul samay mbir yemp yenkeewlu naa itam - ci yammug yaras maa yay di yuuxook samaw naqar

Te saa meññatum yaakaar mi yuntul ma yeene yiw - ku nekk te teewul may yokkuw naqar’ak lu tar

Ba saa kawarug mettiit wa yiif na ba yéegi yéen - ba ronqoñ di yol saaw fit ni yèjji ni laaxu gar

Ma yeewat ci yittey gaa yu yeeme mu të’a yewén - ma yoongan ko yootug yokk fàww ci ngën ji yar

Ma daw yaafus ak yunj’ak di yeex’ak di yox-yoxi - te def yuww aw ciw yoon ba def yunn cig cigar

Ma mujj di yeer muy yabbalum xel di yaag xalam - te muy yaradal am xel ku yewwu du sóoru mbër